Wikia

Yu-Gi-Oh!

Xing Zhen Hu Replica

Page Help0
78,865pages on
this wiki
Xing Zhen Hu Replica
心鎮壷(シン・ツェン・フー)のレプリカ
XingZhenHuReplica-STOR-EN-C-UE
English Xing Zhen Hu Replica
French (Français) Réplique de Xing Zhen Hu
German (Deutsch) Kopie von Xing Zhen Hu
Italian (Italiano) Copia di Xing Zhen Hu
Japanese (kana) (日本語) シン・ツェン・フーのレプリカ
Japanese (base) (日本語) 心鎮壷のレプリカ
Japanese (rōmaji) (日本語) Shin Tsen Fū no Repurika
Japanese (translated) (日本語) Replica of Xin Zhen Hu
Type Trap Card TRAP
Property Continuous Continuous
Card Number 40736921
Card descriptions
TCG sets
OCG sets
Card search categories
Other card information
External links


TCG/OCG statuses
OCGUnlimitedTCG AdvancedUnlimitedTCG TraditionalUnlimited

Around Wikia's network

Random Wiki