Wikia

Yu-Gi-Oh!

Paradise

93,206pages on
this wiki
Page Help0
Paradise

"Paradise" (楽園 Rakuen) is the third Japanese ending theme of the Yu-Gi-Oh! Duel Monsters anime, performed by CAVE. It debuted on November 13, 2001, and aired during episodes 81 to 131. It was replaced by "These Overflowing Feelings Don't Stop" in episode 132.

Video

TV Version

Yu-Gi-Oh! Japanese End Credits Season 3 - Paradise by CAVE01:31

Yu-Gi-Oh! Japanese End Credits Season 3 - Paradise by CAVE

Characters

Lyrics (Full version)

Are you ready?
Are you alright?
Blow up your mind!

Shizu wanai taiyo wo
Toku na demo noba ruda sa
Yume wa yume namida
Howara se nai deshou

Come to me tsuku nai de yo
Seki hajime tatsu tobiwa
Kira keredo nani wa
Ibesuru e 'rakuen'

Massugu na wa eroto kewa shiroto
Ike wanai mo all of yourself
Kawa no nakabe yubihori kazo e wa no akicho mes

Respect! Boys suyo ga show me
Tokio demo shitzu way ga ite
Soshite totsoma nagu harukima sou

Shizu wanai taiyo wo
Tokara okaro wo mishite
Yume wo oya nani wa
Katani wa shinai

Ikiomeni shinai daiyo
Mewonashizando kuda a
Mero wa yumi itsubu
Imitsuru e 'rakuen'

Toshii beitoto sawitaizan
Ikeskawasan mo all of your freedom
More than to count me wo nabe tsukiyuku wa mo akicho
mes

Respect! Girls kowa kaga o
Aitsowara imo no inanami
Dakero toksanasani warai masshou

Shizu wanai teiyo wo
Kimiga youni nare bara
Fushi yuoji youni
Toshiki o furete

Jinbu washiji teiyo
Ishi no yo koto waru kedo
Mune ni kaku shinbaru
Ibesuru e 'rakuen'

Every since be alright
Every since be ok
You just answer us our praise
I keep in it in all over
Every since be alright
Every since be all kissing to me
Yeah! We know that you're free
But now I can go on we saw...

Kimi wa itsunade horo we are dreaming namido
Todo wa e nagara e sou oru
Yaboiseti miera
Kamiga tetono imo e mo
Kiseki wa susueku deshou

Around Wikia's network

Random Wiki