Wikia

Yu-Gi-Oh!

Koa'ki Meiru Valafar

86,847pages on
this wiki
Page Help0
Koa'ki Meiru Valafar
コアキメイル・ヴァラファール
KoakiMeiruValafar-RGBT-EN-SR-1E
English Koa'ki Meiru Valafar
French (Français) Valefor Koa'ki Meiru
German (Deutsch) Valafar von Koa'ki Meiru
Italian (Italiano) Valafar Koa'ki Meiru
Korean (한국어) 코아키메일 발라파
Portuguese (Português) Koa'ki Meiru Valafar
Spanish (Español) Valafar Koa'ki Meiru
Japanese (日本語) コアキメイル・ヴァラファール
Japanese (rōmaji) (日本語) Koakimeiru Varafāru
Japanese (translated) (日本語) Core Chimail Valafar
Attribute FIRE FIRE
Types Fiend/Effect
Level 8 CG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG StarCG Star
ATK/DEF 3000/2100
Card Number 72258771
Card effect types Maintenance cost, Summon, Continuous, Continuous
Card descriptions
TCG sets
OCG sets
Card search categories
Other card information
External links

  • YugiohPrices
  • YGO-Card.de (English)
  • YGO-Card.de (German)
  • TCG/OCG statuses
    OCGUnlimitedTCG AdvancedUnlimitedTCG TraditionalUnlimited

    Around Wikia's network

    Random Wiki