FANDOM


Samsara Kaiser
(TCG - English—Worldwide)
Samsara-Kaiser
(TCG - German)
カイザー・サクリファイス
(OCG - Japanese)
카이저 새크리파이스
(OCG - Korean)
Samsara Kaiser
(Video games - English—Worldwide)
カイザー・サクリファイス
(Video games - Japanese)